Organizacja Pracy

 1. Świetlica czynna jest codziennie w godzinach wyznaczonych przez dyrekcję szkoły.
 2. Grupa wychowawcza liczy 25 uczniów.
 3. Opieką są objęci uczniowie, których rodzice pracują zawodowo . W uzasadnionych przypadkach ze świetlicy mogą korzystać pozostali uczniowie , np. czekający na zajęcia pozalekcyjne.
 4. Zapisu uczniów do świetlicy dokonują rodzice (prawni opiekunowie) poprzez złożenie karty zgłoszeniowej zawierającej dane dziecka, w określonym przez dyrekcję terminie.Zapisu do świetlicy dokonuje się w każdym roku szkolnym.
 5. Dzieci powinny być odbierane ze świetlicy przez osoby pełnoletnie. W przypadku odbierania dzieci przez inne osoby niż rodzice, osoby te muszą posiadać pisemne upoważnienie podpisane przez rodziców (opiekunów prawnych)  na karcie zgłoszenia.
 6. Dopuszcza się w sytuacjach wyjątkowych przedstawienie jednorazowego, oddzielnego upoważnienia do odbioru dziecka, na którym trzeba wyszczególnić dane odbierającej osoby.
 7. Rodzice dzieci samodzielnie opuszczających świetlicę zobowiązani są do pisemnego powiadomienia o tym na karcie zgłoszenia.
 8. Rodzice są zobowiązani do punktualnego odbierania dzieci ze świetlicy.
 9. Dzieci nie powinny przynosić wartościowych przedmiotów . Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione, zagubione  przedmioty.
 10. Telefon komórkowy przyniesiony do świetlicy służy wyłącznie do kontaktu z rodzicem.
 11. Rodzice ucznia, który dokonał celowego zniszczenia wyposażenia świetlicy, mogą zostać obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.
Początek