Cele

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój dziecka, jego zainteresowań, uzdolnień i umiejętności. Cele szczegółowe:

 1. Realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.
 2. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno-moralnej (odpowiednie zachowanie w szkole, w domu, w miejscach publicznych).
 3. Wzmacnianie wychowanków w rozwoju intelektualnym.
 4. Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, zainteresowań,  talentów oraz ich twórczemu wykorzystaniu.
 5. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy.
 6. Kształtowanie postawy szacunku do kultury, tradycji, obyczajów i wartości narodowych.
 7. Rozwijanie postaw proekologicznych.
 8. Ksztaltowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia, budowanie motywacji do zachowań prozdrowotnych.
 9. Przeciwdziałanie powstawaniu problemów wychowawczych – rozpoznawanie przyczyn zaburzeń, eliminowanie sytuacji stresowych, wskazywanie sposobów radzenia sobie z trudnościami.

Zadania

 1. Zapewnienie wychowankom opieki po zajęciach lekcyjnych.
 2. Stworzenie miejsca przyjaznego, bezpiecznego i dbającego o dobre samopoczucie dzieci.
 3. Zorganizowanie warunków do odrabiania zadań domowych, zapobieganie niepowodzeniom szkolnym poprzez organizowanie pomocy uczniom o szczególnych potrzebach edukacyjnych.
 4. Wytwarzanie dobrego klimatu do nawiązywania kontaktów dziecka z nauczycielem i rówieśnikami.
 5. Organizowanie odpoczynku czynnego, ruchu, jeśli to możliwe na świeżym powietrzu.
 6. Rozwijanie zainteresowań poprzez dostarczanie okazji do różnorodnej ekspresji (plastycznej, muzycznej, teatralnej).
 7. Organizowanie konkursów świetlicowych i szkolnych.
 8. Współpraca z rodzicami, wychowawcami i środowiskiem lokalnym.
 9. Pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.
 10. Kształtowanie nawyków higieny osobistej oraz poszanowania zdrowia.
 11. Kształtowanie nawyków kultury życia codziennego. 
Początek