Program Edukacji

Program edukacji ekologicznej realizowany w ramach projektu „Eko-Sanok
zwiększenie świadomości społeczeństwa  w zakresie różnorodności biologicznej miasta”
w Szkole Podstawowej nr 7 w Sanoku w roku szkolnym 2015/2016

 

Program jest przeznaczony dla uczniów klas I-III. Będzie realizowany na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej i na zajęciach w świetlicy szkolnej.

Cel programu

Głównym celem programu jest podniesienie wiedzy i świadomości ekologicznej dzieci w zakresie funkcjonowania sieci NATURA 2000 i walorów różnorodności biologicznej Sanoka.

Cele szczegółowe:
 • rozwijanie zainteresowań światem, jego różnorodnością i pięknem
 • pogłębianie wiedzy o środowisku przyrodniczym
 • wzrost świadomości na temat wartości i potrzeby zachowania różnorodności
 • propagowanie wiedzy o walorach przyrodniczych Sanoka i okolic
 • rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą
 • rozwijanie aktywności badawczej, doskonalenie umiejętności obserwowania środowiska
 • uświadomienie zagrożeń jakie niesie dla środowiska działalność człowieka
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska natury
 • poznanie różnych form ochrony środowiska
 • wspólne podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska.
Przewidywane efekty:
 • Po zrealizowaniu programu edukacji ekologicznej uczeń:
 • prowadzi proste obserwacje
 • zna nazwy roślin, zwierząt typowych dla ekosystemów naturalnych i sztucznych
 • wie co oznacza różnorodność biologiczna
 • zna zasady zachowania się w bezpośrednim kontakcie z przyrodą
 • wymienia czynniki zagrażające środowisku
 • rozumie konieczność podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska
 • zna różne formy ochrony przyrody
 • zna cenne obszary przyrodnicze na terenie Gminy Sanok
 • wie czym jest NATURA 2000
 • umiejętnie korzysta z różnych źródeł informacji
 • uczestniczy w konkursach, imprezach, przedstawieniach o tematyce przyrodniczej i ekologicznej
 • potrafi współpracować, podejmować decyzje, rozwiązywać problemy w twórczy sposób.

Metody pracy: pogadanka, dyskusja, burza mózgów, mini wykład z pokazem, film, inscenizacje, zajęcia terenowe, wycieczki, spacery, obserwacja, eksperyment, działalność praktyczna, praca w grupach, lekcje multimedialne.

Działania edukacyjne:
1.Edukacja o bioróżnorodności (zajęcia w terenie):
 • Prowadzenie obserwacji przyrodniczych w okolicach szkoły. Uczenie się rozpoznawania roślin i zwierząt, które można spotkać w bliskim sąsiedztwie swojego miejsca zamieszkania.
 • Wędrówki po lesie: -wycieczki do lasu, poznanie drzew, krzewów, roślin zielnych -wykonanie księgi lasu -wycieczka do Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego w Nowosiółkach, poznanie zwierząt zamieszkujących lasy.
 • Kolory i zapachy łąki: -wycieczka na łąkę, rozpoznawanie roślin i zwierząt -wykonanie zielnika.
 • Poznanie miejsc cennych przyrodniczo w Sanoku: -wycieczka do parku, spotkanie ze strażnikiem przyrody – wykonanie zdjęć zakątków parku -poznanie zieleńców miasta.
2.Pogłębianie wiedzy przyrodniczej, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych:
 • Prowadzenie badań, doświadczeń przyrodniczych.
 • Organizowanie warsztatów edukacyjnych z wykorzystaniem gier planszowych o tematyce przyrodniczej.
 • Zorganizowanie konkursów szkolnych : „Kasztaniaki i inne dziwaki” (wykonanie eksponatów konkursowych z materiału przyrodniczego), konkursu recytatorskiego „Przyroda w poezji” i Turnieju Ekologicznego.
 • Wykonanie wystaw prac plastycznych o tematyce ekologiczno-przyrodniczej. Udział w konkursach organizowanych w ramach realizacji projektu przez UM Sanok.
 • Przygotowanie inscenizacji „Jesienna poleczka”, „Wiosna na łące”.
 • Nauka piosenek, czytanie tekstów o tematyce przyrodniczej.
 • Wykonywanie prac plastycznych przedstawiających różne ekosystemy.
 3.Edukacja o czynnikach zagrażających różnorodności biologicznej:
 • „Co zagraża roślinom i zwierzętom?”- zajęcia warsztatowe. Ustalenie źródeł zanieczyszczeń wody, powietrza i gleby.
 • „Na tropie zanieczyszczeń”- spacery w okolicach szkoły, ocenianie stanu najbliższego środowiska.
 • Przygotowanie ulotek „Żyj z przyrodą w zgodzie”.
4.Propagowanie wiedzy ekologicznej:
 • Zorganizowanie zajęć o różnych formach ochrony środowiska (parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe, NATURA 2000, pomniki przyrody).
 • Czytanie informacji na temat parków narodowych na terenie woj. podkarpackiego.
 • Wystawa prac plastycznych „Rośliny pod ochroną”.
 • Wykonanie plakatów zachęcających do ochrony środowiska.
 • Przygotowanie inscenizacji „Dziuplaki, dziuplaki, poznają was dzieciaki”.
 • Prowadzenie akcji dokarmiania ptaków w okresie zimy.
Początek